Bật hơi và tách vần là hai trong nhiều nguyên tắc cơ bản trong phát âm tiếng Anh. Khi nào các âm k,p,t được bật hơi và không được bật hơi? Tại sao cần phải tách vần để phát âm? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

phát âm tiếng Anh

1. Bật hơi:

* Khi các phụ âm k, p, t không có s đứng ngay trước chúng thì k, p, t phải được phát âm “bật hơi”.

VD:

cool/kuːl/adjmát mẻ
pool/puːl/vtgóp vốn
tool/tuːl/ndụng cụ

* Khi các phụ âm k, p, ts đứng ngay trước chúng thì k, p, t không được phát âm “bật hơi”.

VD:

school/skuːl/ntrường học
spool/spuːl/nống chỉ
stool/stuːl/nghế đẩu

2. Tách vần:

Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Một từ có thể bao gồm nhiều vần. Chúng ta căn cứ theo cách kết hợp nguyên âm & phụ âm hợp lý để tách một từ đa âm thành nhiều vần để cho dễ đọc và dễ nhớ hình thức chính tả của từ.

VD:

imitate (vt)(i-mi-tate)/ˈɪmɪteɪt/(bắt chước)
responsibility (n)(res-pon-si-bi-li-ty)/,rɪspɒnsəˈbɪlətɪ/(trách nhiệm)
better (adj)(bet-ter)/ˈbetə/(tốt hơn)
accommodation (n)(ac-com-mo-da-tion)/,əkɒməˈdeɪ∫n/(chỗở)