Đúng sai cũng khó phân biệt nếu bạn không nắm vững những lỗi ngữ pháp sau khi sử dụng tiếng Anh trong học tập cũng như văn nói, viết.

những từ thường gây nhầm lẫn

15 lỗi ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh đó là:

1. Dùng sai động từ to be trong câu:“Everybody are happy.”

Những từ như everybody, somebody, anybody, nobody thực tế là số ít, mặc dù “everybody” ám chỉ rất nhiều người, đi kèm với nó phải là động từ số ít – do đó câu đúng là “Everybody is happy.”

2. “I’ll explain you the problem.”

Trong câu này, có hai vị ngữ – vị ngữ trực tiếp (the problem) và vị ngữ gián tiếp (you). Sau explain, chúng ta cần dùng to trước vị ngữ gián tiếp – người mà bạn đang định explain. Hơn nữa, trong cách nói thông thường người ta thường đặtvị ngữ trực tiếp lên trước, vì thế nên câu nói đúng nên là “I’ll explain the problem to you.

3. “I have the possibility to study in the UK next year.”

Với “have,” chúng ta dùng opportunity, không dùng possibility – vì thế nên câu đúng là “I have the opportunity to study in the UK next year.” Từ possibility thường được dùng với “There is…,” Ví dụ: “There’s a possibility that I may study in the UK next year.”

4. “I think she doesn’t like milk.”

Mặc dù không có lỗi ngữ pháp nào trong câu này, người ta thường nói là “I don’t think she likes milk.”

5. “If I will see John later, I’ll give him the message.”

Mặc dù cả 2 sự kiện trong câu đều diễn ra ở tương lai, câu này nên được đặt trong dạng câu điều kiện loại 1 – “If I see John later, I’ll give him the message.

6. “Do you want that I make breakfast?”

“That” không thường sử dụng sau “want.” Câu đúng ở đây phải là: “Do you want me to make breakfast?”

7. “I’m thinking to buy a new smartphone.”

“To + infinitive” không nên sử dụng sau “think,” câu đúng ở đây nên là “I’m thinking of buying a new smartphone” hoặc “I’m thinking about buying a new smartphone.”

8. “They enjoyed the baseball game despite of the rain.”

“Despite” và “in spite of” có cùng 1 nghĩa, và rất nhiều người học tiếng Anh nhầm lẫn giữa 2 từ này. Sau “despite,” chúng ta không bao giờ dùng “of.” Câu đúng ở đây là “They enjoyed the baseball game despite the rain” hay “They enjoyed the baseball game in spite of the rain.”

9. “My ten-years-old daughter loves to dance.”

Khi “age” đi sau động từ “is,” chúng ta nói “years old”: “My daughter is ten years old.” Nhưng khi age đứng trước người hoặc một vật với vai trò của một tính từ, chúng ta dùng year, không phải years – câu đúng ở đây phải là “My ten-year-old daughter loves to dance.”

10. “Our house is near to the supermarket.”

“Near” và “close to” có cùng 1 nghĩa, nhưng “to” không bao giờ được sử dụng “near.” Câu đúng ở đây phải là “Our house is near the supermarket” hay “Our house is close to the supermarket.”

11. “I like very much football.”

Chúng ta không thường đặt “very much” giữa một động từ (like) và vị ngữ cho động từ đó (football). Câu đúng ở đây phải là, “I like football very much.” Tuy nhiên, trong tiếng Anh đàm thoại, các cách nói sau đây thường được sử dụng hơn: “I like football a lot” hay “I really like football.”

12. “My father gave to me the car.”

Giống như “explain” ở trên, “give” có 2 vị ngữ- vị ngữ trực tiếp (me) và vị ngữ gián tiếp (the car). Chúng ta có 2 cách để nói câu trên: “My father gave me the car” hay “My father gave the car to me”.

13. “She asked me where do I work.”

Đây là một trong những phần khó nhất của tiếng Anh – câu tường thuật. Trong những câu tường thuật, chúng ta không dùngcác trợ động từ do/does/did – vì thế nên câu đúng là, “She asked me where I work.

14. “They left without say goodbye.”

Khi bạn sử dụng một động từ sauliên từ và giới từ như after, before, since, when, while, without, instead of, và in spite of, nói chung động từ đó phải ở dạng -ing. Do đó câu đúng phải là “They left without saying goodbye.”

15. “I need to finish this project until Friday.”

Sử dụng until để nói về một tình huống sẽ tiếp tục đến một thời điểm nào đó, ví dụ: “I’m staying in the city until June.” Sử dụng by để nói về một tình huống sẽ xảy ra trước một thời điểm trong tương. By thường được sử dụng cho thời hạn, vì thế nên câu đúng phải là, “I need to finish this project by Friday.