Nối âm giúp bạn nói tiếng Anh nhanh hơn, nói tiếng Anh trơn tru hơn, câu không bị dời dạc. Nối âm là phong cách người Anh hay sử dụng. Trong trường hợp nào bạn có thể nối âm các từ trong câu? Chúng ta cùng tham khảo bài viết nhé!

Nối âm trong tiếng Anh

 1. S ni âm gia các t trong tiếng Anh

 Ni âm xy ra khi ngưi nói nói chuyn vi tc đ hơi nhanh. Khi đó, các tng như b “dính” li vi nhau. Có hai dng ni âm.

  1.1. Ni ph âm vi nguyên âm

 Ph âm cui ca t đng trưc ni vi nguyên âm đu ca t đng ngay phía sau.

 VD:  – He can always help us.

/hi kæn ˈɔːlweɪz help əs/

(Anh y lúc nào cũng có th giúp đ chúng tôi.)

 – He can’t always help us.

/hi kɑːnt ˈɔːlweɪz help əs/

(Anh y không phi lúc nào cũng có th giúp đ chúng tôi.)

 – All of us must be there on time.

/ɔːl əvəs mʌst bi ðeər ɒn taɪm/

(Tt c chúng ta phi có mt đó đúng gi.)

 – This isan exciting event.

ɪs ɪzən ɪkˈsaitɪŋ ɪˈvent/

(Đây là s kin hp dn.)

  1.2. Ni nguyên âm vi nguyên âm

  Nguyên âm ca vn cui ca t đng trưc ni vi nguyên âm đu ca t đng ngay sau đó.

VD:  – That story is very interesting.

 /ðæt ˈstɔːri ɪz ˈveriˈntrəstɪŋ/     (y_j_i)

(Câu chuyn đó rt thú v.)

 – When you go out, remember to close the door.

 /wen juː gəʊˈwaʊt, rɪˈmembə tuː kləʊz ðə dɔː/    (o_w_o)

(Khi bn đi ra ngoài, nh đóng ca li.)

 – Here is the newest story about him.

/hɪəɪz ðəˈnjuːɪst ˈstɔːriˈbaʊt hɪm/    (y_j_a)

(Đây là câu chuyn mi nht v anh ta.)

 2. S biến âm trong chui âm nói ca tiếng Anh

 2.1. S nut âm (Elision): là s b bt mt vài âm trong mch văn nói

 2.1.1. Các trưng hp /t/ và /d/ b “nut âm”

  2.1.1.1. B âm /t/ và /d/ khi /t/ và /d/ đng chen gia hai ph âm (ph âm – t/d – ph âm), VD:

The next day…. /ðəˈneks ˈd/

The last car… /ðəˈlɑːs ˈkɑː/

Hold the dog! həʊl ðəˈdɒg/

Send Frank a card. /sen ˈfræŋk ə ˈkɑːd

  2.1.1.2. B âm /t/ và /d/ trong các ph âm /ʧ/ and /ʤ/ khi chúng đưc theo sau bi mt ph âm, VD: 

lunchtime lʌntʃtaɪmðlʌnʃtaɪm

strange days   streɪndʒˈdeɪz/  streɪnʒˈdeɪz

  2.1.1.3. B âm /t/ khi /t/ đưc theo sau bi mt ph âm trong th ph đnh VD:

I can speak…. /aɪ kən ˈspiːk

I can’tspeak… /aɪˈkɑːn(t) ˈspiːk

Chú ý: khi “can’t” đưc theo sau bi mt nguyên âm, VD: “I can’t  eat”, âm /t/ đưc gi nguyên khi phát âm.

 3. S b bt  âm schwa /ə/ trưc mt vài ph âm: (như /m/, /r/);VD:

secretarsekrət(ə)ri/

camera  kæm(ə)/

memormem(ə)ri

   4. S ni âm /r/ gia mt s t tiếng Anh

Hin tưng này ch xut hin trong tiếng Anh chun (tiếng Anh BBC). Khi /r/ v trí cui t thì không phát âm, VD: car /kɑ:/. Ni âm /r/ xy ra khi /r/ xut hin cui mt t và t theo sau đó đưc bt đu bng nguyên âm VD:

care /keə/

caring    /ˈkeərɪŋ/

care about    /keər əˈbaʊt/

Ghi chú: theo ging tiếng Anh ca đài BBC, khi mt t có âm tn cùng là /ɔː/ (hình thc chính t thưng là [aw], VD: saw, draw, paw, và  /ə/ đưc theo sau bi mt t bt đu bng nguyên âm thì có s ni âm /r/ (mt âm /r/ t đng xut hin gia hai t trên và ni lin chúng li vi nhau. VD:

Draw all the flowers    /drɔːr ɔːl ðə ˈflaʊəz/

There’s a comma after that    /ðəz ə ˈkɒmər ˈɑːftə θæt/

Australia or New Zealand    /ɒsˈtreɪlɪər ɔː njuː ˈziːln̩d/

Mt s trưng hp cn tham kho thêm:

It’s near enough    /ɪts nɪər ɪˈnʌf/

It’s quite far away    /ɪts kwaɪt fɑːr əˈweɪ/

The doctor agrees    /ðə dɒktər əˈgriːz/

There are three places    /ðər ə ˈθriː ˈpleɪsɪz/

There’s a tour along the river /ðəz ə tʊər əlɒŋ ðə ˈrɪvə/

It’s made of fur and leather    /ɪts meɪd əv ˈfɜːr ən ˈleðə/

Law and order    /lɔːr ən ɔːdə/

The actor and playwright    /ðɪ ˈæktər ən ˈpleɪraɪt/

I can’t hear anything    /aɪ kɑːn hɪər ˈenɪθɪŋ/

 5. S liên kết ph âm (Yod Coalescence)

 5.1. S liên kết ph âm /t/, /d/ vi âm /j/

 Hin tưng này xy ra khi âm /t/ và /d/ xut hin trưc âm /j/. 

* /t/ + /j/ ð /tʃ/

what you need /wɒtʃu niːd/

the ball that you brought /ðə bɔːl ðətʃuː brɔːt/

but use your head! /bətʃuːz jɔː hed/

last year /lɑːstʃɪə/

*  /d/ + /j/ ð / dʒ/

Could you help me?  /kʊdʒu help mi/

Would yours work? /wʊdʒɔːz wɜːk/

She had university students /ʃiːdʒuːniːˈvɜːsɪti ˈstjuːdənts/

 Trưng hp trên có th xut hin trong bn thân mt t (VD: tube /tjuːb/ = /tʃuːb/), hoc gia hai t lin k (VD: “Do you…” thưng đưc phát âm là /dʒə/):

Do you live here?  /dʒə lɪv hɪə/

 6. S biến th nguyên âm:

  6.1.have to” (phi)

have t /hæv tuː/ ð/ˈftə/ 

has t /hæz tuː/ ð/ˈstə/ 

I have to go!     /aɪ ˈhæftə ˈgəʊ/

  6.2.“used to” (đã tng)

used t /juːzd  tuː/ ð/ˈjuːstə/ 

I used to live near you.    /aɪ ˈjuːstə ˈlɪv nɪə ˈjuː/

 6.3.“supposed to“ (đưc cho là)

supposed to /səˈpəʊzd tuː/ð/səˈpəʊstə/ 

You were supposed to leave! /juː wə səˈpəʊstə ˈliːv/

 7. Âm tc thanh hu (the Glottal Stop)

 Âm tc thanh hu [ʔ] (mt biến th ca âm /t/): âm này đưc phát âm gia âm /t/ và âm /d/. Hin tưng này xut hin khi âm /t/ đng gia hai nguyên âm.

 better [ˈbeʔə]

 fitting    [ˈfɪʔɪŋ]

 a bit of butter [əˈbɪʔ əˈ bʌʔə]

  * Mt s trưng hp khác

a. Khi âm /t/ đng trưc mt âm tc, hoc âm xát, VD:

 football    /ˈfʊtbɔ:l/ => [ˈfʊʔbɔ:l]

 hit them    /ˈhɪt ðəm/ => [ˈhɪʔðəm]

 anthill    /ˈænthɪl/ => [ˈænʔhɪl]

b. Khi âm /t/ đng trưc mt âm mũi, VD:

 fitness    /ˈfɪtnəs/        => [ˈfɪʔnəs]

 utmost    /ˈʌtməʊst/    => [ˈʌʔməʊst]

 white mice    /waɪt ˈmaɪs/ => [waɪʔ ˈmaɪs]

c. Khi âm /t/ đng trưc mt bán nguyên âm, hoc âm /l/ hu thanh, VD:

 atlas    /ˈætləs/        => [ˈæʔləs]

 dauntless    /ˈdɔ:ntləs/    => [ˈdɔ:nʔləs]

 quite well    /kwaɪtˈwel/  => [kwaɪʔˈwel]

 8. S đng hoá ph âm

 8.1. Trưc âm /k/, /g

Âm v Đưc đi thành      Ví d

 /n/      /ŋ/ bank /bæŋk/

 /d/      /g/ good girl       /gʊgˈgɜ:l/

 /t/      /k/ that kid          /ðækˈkɪd/

  8.2. Trưc âm /m/, /b/, /p/

Âm v Đưc đi thành      Ví d

 /n/      /m/ ten men         /tem’men/

 /d/      /b/ bad boys       /bæbˈbɔɪz/

 /t/      /p/ hot mushrooms /ˈhɒpˈmʌʃru:mz/

* Khi các câu sau đây đưc nói nhanh (xem phn din âm kèm theo), các bn có nhn ra chúng không?

 1. Could you please to lend me some money?

kuʤə pliːz tə lem miː sʌm ˈmʌni/

(Bn có th cho tôi mưn ít tin đưc không?)

 1. What do you mean?

/wɒt ʤə miːn/

(Ý bn mun nói gì?)

 1. How about you?

/haʊ əˈbaʊʧuː/

(Còn bn thì sao?)

 1. What’s your name?

wɒʧə neɪm/

(Bn tên gì?)

 1. I want to go to café

/aɪ ˈwɒnnə ˈgəʊtə ˈkæfeɪ/

(Tôi mun đi ung cà phê)

 1. Will you have to take the the exam this week?

/wɪl jə ˈhæftə teɪk ðɪ ɪgˈzæm ðɪs wiːk/

(Bn s thi vào tun ti phi không?)

 1. Where are you living now?

weərə jə ˈlɪvɪŋ naʊ/

(Gi bn đang sng đâu?)

 1. What do you do?

/wɒt ʤə duː/

(Bn làm ngh gì?)

 1. How do you feel about this?

/haʊ ʤə fiːl əˈbaʊt ðɪs/

(Bn cm thy chuyn này thế nào?)

 1. You can walk from here.

/juːkən wɔːk frəm hɪə/

(Bn có th đi b t đây.)

 1. Can you make it this evening?

/kən juː meɪk ɪt ðɪs ˈɪvənɪŋ/

(Bn có th làm nó ti nay đưc không?)

 1. See you then.

/siː ðen/

(Hn gp li sau nhé.)

 1. Do you own it?

/ʤə əʊn ɪt/

(Bn là ch ca nó phi không?)

 1. Linda and I were there at that moment.

/ˈlɪndərənd aɪ wə ðeə ət ðæt ˈməʊmənt/

(Lúc đó, Linda và tôi có đó.)

 1. Could you call and ask?

kuʤə kɔːl ən ɑːsk/

(Bn có th gi đin hi thăm?)

 1. We had to do a lot of work.

/We hæd duː ə lɒt əv wɜːk/

(Chúng tôi đã phi làm nhiu vic.)

 1. We were able to move in.

/wiː wə ˈeɪbl muːv ɪn/

(Chúng ta đã có th di vào trong đó.)

 1. My father would like to see you.

/maɪ ˈfɑːðə wud laɪk ː siː /

(Cha tôi mun gp bn.)

 1. He asked me to do something for him.

/hiːɑːst miː duː ˈsʌmθɪŋ fɔː hɪm/

(Anh y có yêu cu tôi làm mt vài vic cho anh y.)

 1. Can you give me any advice?

/kən juː gɪm mi ˈæni əˈdvaɪs/

(Bn có th cho tôi mt vài li khuyên đưc không?)

 1. There are lots of books that you could read.

ðeərə ˈlɒtsə bʊks ˈðæʧə kud riːd/

(Có nhiu sách bn có th đc đưc.)

 1. You may want to ask an advisor.

/juː meɪ ˈwɒnnə ɑːsk ən ədˈvaɪzə/

(Bn có th mun nh mt ngưi làm c vn.)

 1. What kind of job do you want to get?

/wɒt ˈkaɪndə ʤɒb də juː ˈwɒnnə get/

(Bn mun làm loi công vic nào?)

 1. I’ve done lots of different things.

/aɪv dʌn ˈlɒtsə ˈdɪfrənt θɪŋz/

(Tôi đã làm nhiu th.)

 1. What did you do there?

/wɒt ˈdɪʤə duː ðeə/

(Bn đã làm gì đó?)

 1. I don’t know

/aɪdʌn nəʊ/

(Tôi không biết.) 

 1. I was going to be a writer

/aɪ wəz ˈgɒnnə bi ə ˈraɪtə/

(Tôi đã sp tr thành mt nhà văn.)

 1. I met you at school

/aɪ ˈmeʧə ət skuːl/

(Tôi đã tiếp chuyn vi bn trưng.)

 1. Do you mind if we ask you some questions?

/ʤə maɪnd ɪf wiː ɑːsk sʌm ˈkwenz/

(Tôi hi bn vài câu có làm bn phin không?)

 1. What do you want to know?

/wɒt ʤə ˈwɒnnə nəʊ/

(Bn mun biết điu gì?)

 1. You can walk to a lot of places.

/juːkən wɔːk tə ə lɒt əv ˈpleɪsɪz/

(Bn có th đi b đến nhiu nơi.)

 1. Why don’t you come with us?

/wai ˈdəʊnʧə kʌm wɪð əs/

(Ti sao bn không đến vi chúng tôi nh?)

 1. You should have seen her face

/juː ˈudə ˈsiːnɜː feɪs/

(L ra bn đã gp mt chy ri.)