Edumax luôn cùng các con từng bước hoàn thiện tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 của mình. Hơn thế, Edumax còn cùng với các con tìm hiểu, khám phá về nghệ thuật, về văn hoá dân gian, về các kỹ năng cơ bản để các con vững vàng tự tin trong cuộc sống.

Edumax luôn đồng hành cùng các con!